Montagsdemonstranten
Karl-Marx-Platz, Leipzig
November 1989


 
<  >

0 1 2
3 4 5
6 7 8
9 10 11
12 13 14
15 16 17
18 19 20
21 22 23
24 25 26
27 28 29
30 31 36
38 39 40